PRIEMYSELNÁ VÝROBA

NACE Rev2 Kód: C

This section includes the physical or chemical transformation of materials, substances, or components into new products, although this cannot be used as the single universal criterion for defining manufacturing (see remark on processing of waste below). The materials, substances, or components transformed are raw materials that are products of agriculture, forestry, fishing, mining or quarrying as well as products of other manufacturing activities. Substantial alteration, renovation or reconstruction of goods is generally considered to be manufacturing. The output of a manufacturing process may be finished in the sense that it is ready for utilisation or consumption, or it may be semi-finished in the sense that it is to become an input for further manufacturing. For example, the output of alumina refining is the input used in the primary production of aluminium; primary aluminium is the input to aluminium wire drawing; and aluminium wire is the input for the manufacture of fabricated wire products. Manufacture of specialised components and parts of, and accessories and attachments to, machinery and equipment is, as a general rule, classified in the same class as the manufacture of the machinery and equipment for which the parts and accessories are intended. Manufacture of unspecialised components and parts of machinery and equipment, e.g. engines, pistons, electric motors, electrical assemblies, valves, gears, roller bearings, is classified in the appropriate class of manufacturing, without regard to the machinery and equipment in which these items may be included. However, making specialised components and accessories by moulding or extruding plastics materials is included in group 22.2. Assembly of the component parts of manufactured products is considered manufacturing. This includes the assembly of manufactured products from either self-produced or purchased components. The recovery of waste, i.e. the processing of waste into secondary raw materials is classified in group 38.3 (Materials recovery). While this may involve physical or chemical transformations, this is not considered to be a part of manufacturing. The primary purpose of these activities is considered to be the treatment or processing of waste and they are therefore classified in Section E (Water supply; sewerage, waste management and remediation activities). However, the manufacture of new final products (as opposed to secondary raw materials) is classified in manufacturing, even if these processes use waste as an input. For example, the production of silver from film waste is considered to be a manufacturing process. Specialised maintenance and repair of industrial, commercial and similar machinery and equipment is, in general, classified in division 33 (Repair, maintenance and installation of machinery and equipment). However, the repair of computers and personal and household goods is classified in division 95 (Repair of computers and personal and household goods), while the repair of motor vehicles is classified in division 45 (Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles). The installation of machinery and equipment, when carried out as a specialised activity, is classified in C.33.20. Remark: The boundaries of manufacturing and the other sectors of the classification system can be somewhat blurry. As a general rule, the activities in the manufacturing section involve the transformation of materials into new products. Their output is a new product. However, the definition of what constitutes a new product can be somewhat subjective. As clarification, the following activities are considered manufacturing in NACE:

Vyššie kategórie

Podkategórie

C.10: Výroba potravín
C.11: Výroba nápojov
C.12: Výroba tabakových výrobkov
C.13: Výroba textilu
C.14: Výroba odevov
C.15: Výroba kože a kožených výrobkov
C.16: Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
C.17: Výroba papiera a papierových výrobkov
C.18: Tlač a reprodukcia záznamových médií
C.19: Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
C.20: Výroba chemikálií a chemických produktov
C.21: Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
C.22: Výroba výrobkov z gumy a plastu
C.23: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
C.24: Výroba a spracovanie kovov
C.25: Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
C.26: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
C.27: Výroba elektrických zariadení
C.28: Výroba strojov a zariadení i. n.
C.29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
C.30: Výroba ostatných dopravných prostriedkov
C.31: Výroba nábytku
C.32: Iná výroba
C.33: Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

Kategórie, v rovnakej úrovni

A: POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
B: ŤAŽBA A DOBÝVANIE
C: PRIEMYSELNÁ VÝROBA
D: DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
E: DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
F: STAVEBNÍCTVO
G: VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
H: DOPRAVA A SKLADOVANIE
I: UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
J: INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
K: FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
L: ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
M: ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY
N: ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
O: VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
P: VZDELÁVANIE
Q: ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
R: UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
S: OSTATNÉ ČINNOSTI
T: ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE
U: ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

Zmeniť jazyk

BG: ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
CZ: ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DA: FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
DE: VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN
EE: TÖÖTLEV TÖÖSTUS
EL: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
EN: MANUFACTURING
ES: INDUSTRIA MANUFACTURERA
FI: TEOLLISUUS
FR: INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
HR: PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
HU: FELDOLGOZÓIPAR
IT: ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
LT: APDIRBAMOJI GAMYBA
LV: APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
MT: MANIFATTURA
NL: INDUSTRIE
NO: INDUSTRI
PL: PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
PT: INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
RO: INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
RU: ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
SK: PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SV: TILLVERKNING
TR: İMALAT